VPS CA - 2 : 2 CPU - 2 RAM - 20 GB SSD

200,000 đ/tháng

 • 2 vCPU
 • 2GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 20GB SSD Enterprisre

VPS CA - 6 : 3 CPU - 6 RAM - 25 GB SSD

400,000 đ/tháng

 • 3 vCPU
 • 6GB RAM
 • KHÔNG GIỚI HẠN băng thông
 • 25GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS CA - 16 : 8 CPU - 16 RAM - 60 GB SSD

1,000,000 đ/tháng

 • 8 vCPU
 • 16GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 60GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%

VPS CA - 32 : 12 CPU - 32 RAM - 100 GB SSD

2,000,000 đ/tháng

 • 12 vCPU
 • 32GB RAM
 • Không giới hạn băng thông
 • 100GB SSD Enterprisre

Mua số lượng trên > 10VPS Giảm 10%