CẤU HÌNH A

1,400,000 đ/tháng

CPU 2696V2 - 24 vCore - 32gb ram - 128gb ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

CẤU HÌNH B

1,800,000 đ/tháng

DUAL 2673V3 - 48 vCore - 32gb ram - 256gb ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

CẤU HÌNH C

2,000,000 đ/tháng

DUAL 2673V3 - 48 vCore - 64gb ram - 256gb ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG

CẤU HÌNH D

2,500,000 đ/tháng

DUAL 2696V3 - 72 vCore - 64gb ram - 1TB ssd
MẠNG 1GB
KHÔNG GIỚI HẠN BĂNG THÔNG